Nhân viên nhà hàng chay

4.000.000đ

Trưởng ca

7.000.000đ

Nhân viên pha chế

4.000.000đ

Nhân viên bếp bánh

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên nhà hàng

6.000.000đ

Nhân viên phụ bếp

6.000.000đ

Nhân viên bếp

8.000.000đ

Nhân viên bếp

6.000.000đ

Nhân viên pha chế

8.000.000đ

Nhân viên làm kem

6.000.000đ