Nhân viên bếp

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

7.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên nhà hàng chay

4.000.000đ