Khô cá dứa

250.000đ

Khô cá lạt

285.000đ

Khô cá lưỡi trâu

250.000đ

Khô cá đù

180.000đ

Khô cá thiều

210.000đ

Khô cá linh

345.000đ

Khô cá lòng tong

420.000đ

Khô cá sặc

320.000đ

Khô cá đù

195.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá Dứa

420.000đ

Khô cá đuối

285.000đ