Khô cá chỉ vàng

160.000đ

Mực 1 nắng

450.000đ

Khô cá thiều

210.000đ

Khô cá đù

195.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá trèn

480.000đ

Khô cá basa

140.000đ

Khô cá thiều

420.000đ

Mực 1 nắng

450.000đ

Khô cá đù

195.000đ